خبر «استعفای ظریف» و «خروج ایران از برجام» هر دو دروغ است

کد N2057196