سانسور صحنه آتش زدن یک ایرانی توسط عراقی‌ها در تلویزیون

کد N2056659