آفتاب

7 مهر، روز آتش نشانی و ایمنی

7 مهر، روز آتش نشانی و ایمنی

آتش نشانی شغل نیست، عشق است

عکس روز


تبریک به تو که در میان شعله های آتش، پیام آور ایستادن و سرخ زیستن هستی
روزت مبارک
کد N1969428

وبگردی