انتشار اولین گزارش اطلاعات جعبه سیاه تا فردا/ جعبه سیاه به تهران بازگشت/ حضور نمایندگان سه قوه برای بررسی سانحه

کد N1842081