موزه تاریخ دیپلماسی ایران استانداردسازی می شود

فرهنگی

موزه تاریخ دیپلماسی ایران براساس تفاهم نامه ای بین پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و مرکز آموزش وپژوهش وزارت امورخارجه استانداردسازی می شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،براساس این تفاهم نامه دوطرف در زمینه بهره گیری متقابل از منابع اطلاعاتی ، اسناد،ظرفیت ها و فرصت های پژوهشی مطالعاتی ، تخصصی و انتشار گزارش اقدامات انجام شده در حوزه های مشترک مورد توافق همکاری خواهند کرد.

 یکی از مواد این تفاهم نامه مرمت و نگهداری اسناد است که براساس آن پژوهشگاه در زمینه بررسی ، شناسایی و انجام اقدامات ضدعفونی ، پاکسازی و مرمت اسناد تاریخی و نسخ خطی با مرکز مورداشاره همکاری می کند.

 براساس ماده ۴این تفاهم نامه پژوهشگاه درزمینه استانداردسازی موزه تاریخ دیپلماسی موجود درمعاونت پژوهشی مرکز آموزش و پژوهش وزارت امورخارجه و همچنین طرح راه اندازی موزه ملی اسناد روابط خارجی در یکی از ساختمانهای وزارت امورخارجه با این مرکز همکاری خواهد کرد.

 انتشار اسناد ، نسخ خطی و منابع تاریخی و فرهنگی مربوط به تاریخ ایران مانند اطلس کتیبه ها ،سکه ها و بناهای تاریخی و گردشگری یکی دیگر از زمینه های همکاری دوطرف است.

 تبادل هیات های تخصصی یکی دیگر از مواد این تفاهم نامه است که براساس آن دوطرف متعهد به همکاری نسبت به بهره برداری از ظرفیت ها و امکانات یکدیگر در زمینه تسهیل و فعالیت های باستان شناسی ،مردم شناسی ، حفاظت ، مرمت ، تاریخ معماری ایران ، اعزام به خارج و بالعکس شدند.

 یکی دیگر از مواد این تفاهم نامه حفاظت از میراث فرهنگی ایران در خارج از کشوراست که براساس آن دوطرف درزمینه شناسایی ومعرفی آثار وموضوعاتی که درخارج از ایران شایستگی ثبت جهانی مشترک را دارند همکاری می کنند.

 شناسایی ومستندنگاری میراث فرهنگی ملموس و ناملموس ایرانی در خارج از کشور ، حفاظت ومرمت ابنیه و بافتهای تاریخی و فرهنگی درحوزه تمدنی ایران یکی دیگر ازموارد مورد توافق دوطرف است.

 براساس این ماده از تفاهم نامه پژوهشگاه در زمینه مستندنگاری اشیای منقول موزه ای نمایندگی های جمهوری اسلامی درخارج از کشور نیز با مرکزمورد اشاره همکاری می کند.

 دوطرف همچنین درزمینه تبادل اطلاعات و همکاری های کتابخانه ای و همکاری های آموزشی شامل بهره گیری از ظرفیت آموزشی یکدیگر درزمینه های مورد علاقه به توافق رسیدند.

 براساس این تفاهم نامه دوطرف در رابطه با گفت وگوهای تاریخی – تمدنی شامل برگزاری همایش ها ، نشست ها ، نمایشگاههای تخصصی با موضوع گفت وگوهای تاریخی – تمدنی میان ایران و سایر کشورها و همچنین در زمینه آموزش هنرهای سنتی به ایرانیان خارج از کشور و تعریف طرح های پژوهشی مشترک درحوزه های هنرهای سنتی و گردشگری با موسسات پژوهشی و فرهنگی سایر کشورها همکاری خواهند کرد.

 این تفاهم نامه شامل ۱۳ماده و دوتبصره به امضای سیدمحمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری و سیدمحمدکاظم سجادپور رئیس مرکز آموزش و پژوهش وزارت امورخارجه رسیده است.

کد N1538074