در گفت‌وگو با یک مجسمه‌ساز مطرح شد؛

در آثار هنری بُعد منفی مستتر نیست/مجسمه‌سازی منع فرهنگی و شرعی ندارد

کد N1532045