گلایه علیفر از فردوسی‌پور در برنامه فرزاد حسنی / بعد از برنامه به او گفتم ...

علیفر , فرزاد حسنی, عادل فردوسی پور

علیفر در برنامه فرزادحسنی درباره دلخوری‌اش از عادل فردوسی پور مطالبی را مطرح کرد.

علیفر در برنامه فرزادحسنی درباره دلخوری‌اش از عادل فردوسی پور مطالبی را مطرح کرد.

گلایه علیفر از فردوسی‌پور در برنامه فرزاد حسنی / بعد از برنامه به او گفتم ...علیفر در برنامه فرزادحسنی درباره دلخوری‌اش از عادل فردوسی پور مطالبی را مطرح کرد.
کد N1529752