از ناصرالدین شاه تا کاتوزیان بر بوم نقاشی

کد N1527926