عکس دسته جمعی هنرمندان با حضور امیر جعفری و اکبر عبدی در هیئت

کد N1519651