نروژ خط اعتباری یک میلیارد یورویی به ایران اعطا می کند

کد N1395643