توئیتی که معلوم نیست برای "ترامپ" است یا خیر؟!| عکس

کد N1394902