تصویری از رهبر انقلاب از دوران جوانی و جنگ

کد N1392411