سفیرایران درسوریه:

مقابله فرهنگی تاثیرگذارترین شیوه مبارزه با اندیشه تکفیری است

کد N1392325