رزمایش سوم روسیه/ شلیک موشک ها در مدیترانه

کد N1392164