روس ها ناراضی از سیاست های اجتماعی، سرخط روزنامه های روسیه/ 25 مرداد ماه

کد N1391631