همایش روز قدس در ایتالیا، متانوس: قدس به تمام ادیان الهی تعلق دارد

کد N1323353