روز قدس، روز دفاع از مردم مظلوم فلسطین

یک تحلیل گر افغان: فلسفه ایجاد گروه های تروریستی حفظ امنیت اسرائیل است

کد N1323094