روسیه با ترکیه برای دریافت غرامت مذاکره می کند

کد N1322121