میزگرد حمایت از فلسطین در خبرگزاری روسی برگزار شد

کد N1321909