یک نظر سنجی: فرانسویها خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را به نفع این اتحادیه می دانند

سیاسی

تهران - ایرنا - نتایج یک نظر سنجی تازه در فرانسه نشان می دهد که اکثریت کمی از مردم فرانسه از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ناراحت هستند و بسیاری از آنها از این خروج استقبال کرده و آن را به نفع این اتحادیه می دانند.

به گزارش خبرگزاری رویترز از پاریس ، نظر سنچی انجام شده توسط موسسه الاب برای تلویزیون 'ب.ف.م ' حکایت از آن دارد که 48 درصد از مردم فرانسه معتقدند که تصمیم انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا به نفع این اتحادیه است و 52 درصد گفتند که این خروج ' چیز بدی ' است .
همچنین دو سوم از پرسش شوندگان گفتند که رهبران اتحادیه اروپا وظیفه ای برای برخورد با موضوع خروج انگلیس از اتحادیه ندارند.
این نظر سنجی همچنین نشان داد که فرانسوی ها گرایشی به سرمشق قرار دادن انگلیس و برگزاری یک همه پرسی در مورد عضویت کشور شان در اتحادیه اروپا ندارند.
حدود 55 درصد خواهان برگزاری همه پرسی در مورد این موضوع نبودند در حالی که 45 درصد معتقد بودند که یک همه پرسی باید برگزار شود.
در بین کسانی که طرفدار همه پرسی در فرانسه بودند ، تنها 26 درصد ' قاطعانه ' گفتند که خواهان همه پرسی هستند در حالی که 19 درصد دیگر با تردید اظهار کردند که برگزاری نوعی همه پرسی بدنیست.
با این حال ، 67 درصد از پرسش شوندگان گفتند که رهبران اتحادیه اروپا وظیفه ای برای برخورد با اثرات خروج انگلیس از این اتحادیه ندارند.
شبک ** 1403**1917
کد N1321042