ارتش صربستان به دو بالگرد 17-Mi روسی مجهز شد

کد N1319444