رای عدم اعتماد نمایندگان پارلمانی حزب کارگر به جرمی کوربین

سیاسی

لندن - ایرنا- بیش از 80 درصد از نمایندگان پارلمانی حزب بحران زده کارگر که اصلی ترین اپوزیسیون دولت محافظه کار انگلیس شمرده می شود، روز سه شنبه در جریان یک رای گیری مخفی به جرمی کوربین رهبر این حزب رای عدم اعتماد دادند.

به گزارش ایرنا، در جریان این رای گیری، 172 نماینده پارلمانی حزب کارگر علیه کوربین و تنها 40 نماینده به نفع او رای داده اند.
در حدود 95 درصد از نمایندگان پارلمانی حزب کارگر دراین رای گیری شرکت داشته اند.
خبرتکمیلی ارسال می شود.
اروپام**4**1552
کد N1319303