آفتاب

آخرین پست مهناز افشار

آخرین پست مهناز افشار

یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد آن‌که یوسف به زَرِ ناسره بفروخته بود ...

یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد
آن‌که یوسف به زَرِ ناسره بفروخته بود ...
حافظ
کد N1280062

وبگردی