نويسنده ايراني: كشورهاي عربي تلاش گسترده اي براي تغيير نام خليج فارس انجام داده اند

کد N1227277