عابدزاده بر بالین قلیچ

عابدزاده, قلیچ

احمد رضا عابدزاده با حضور در بیمارستان به عیادت دروازه‌بان قدیمی تیم فوتبال پرسپولیس رفت.

احمد رضا عابدزاده با حضور در بیمارستان به عیادت دروازه‌بان قدیمی تیم فوتبال پرسپولیس رفت.