زنی که دل و جرات عکاسی از همه جا را داشت / عکاس تنهایی غمگین آدم ها

کد N838275