گزارش مهر؛

بهانه ای که پای مدیران اقتصادی را به مرز باز کرده است/ قلب تپنده صادرات کرمانشاه در سینه پرویزخان