گزارش مهر/

به نام کارگران ، به کام دیگران/ کارگران ساختمانی تبریز و مشکلات عدم تامین اجتماعی