مهر گزارش می دهد؛

غمنامه مرگ دشتها و کوچه بن بست طرح های آبخیزداری/وعده حفاظت از سرمایه های سبز با جیب خالی