یاسی در گفتگو با مهر؛

تبدیل موقت حق آبه کشاورزی به حق آبه زیست محیطی دریاچه ارومیه راه حل کوتاه مدت احیا