گزارش مهر/

کمربندی استاندارد، ضرورت فراموش شده شهر گرگان/ افتتاح فاز اول کمربندی در صورت تامین اعتبار در سال 93 انجام می شود