مهر گزارش می دهد/

تشکل مستقل هنرمندان تبریز صدایی واحد برای پاسداری فرهنگ و هنر