مهر گزارش می دهد؛

آسایشگاهی که خانه جانبازان شده است