مهر گزارش می دهد؛

گلوگاه داغدار دکل بندی ایران/ دکل بندان حمایت نمی شوند