وزیر نیرو:استان کرمانشاه از قطب های ویژه و مهم کشاورزی کشور است

کد N136821