رستمیان:

300 میلیاد تومان اعتبار در بودجه 93 برای ساماندهی آب روستاها اختصاص یافت