قنبری نیک در گفتگو با مهر:

اهدای کتاب به صورت شعاری دنبال می شود/ هیچ امری ضروری‌تر از کار فرهنگی نیست