گزارش مهر/

نهاوند در کمای توسعه و پیشرفت/ مشارکت مردم و تعامل مسئولان چاره کار است