مهر گزارش می دهد؛

لزوم مدیریت بر کاهش ضایعات برنج و افزایش راندمان/دسترنج شالیکاران که هدر می رود