دانایی:

آموزش و تولید آثار هنری دو ماموریت اصلی حوزه هنری است/ تقدیر جشنواره "شاهوار" از 25 اثر برگزیده