حاشيه و متن شوراي اداري كردستان/

تغييرات مديريتي به معاونين استاندار كردستان رسيد/ مديران استان نمره قبولي نمي گيرند