آقاعلیخانی با مهر مطرح کرد:

50 هزار نفر در رشته قالیبافی آموزش می‌بینند