گزارش مهر/

نشانی از انسانیت در نقاشی های کودک اراکی/ فروش نقاشی ها به نفع کودکان سرطانی