گزارش مهر از پایان لیگ استان/

استقبال جوانان گلستانی از بیلیارد/ ورزشی که به روستاهای دورافتاده هم نفوذ کرده است