مهر گزارش می دهد/

بخت شهرداری 90 ساله بالاخره باز شد/ صندلی شهردار به رئیس شورا رسید