گزارش مهر/

لزوم ایجاد تعادل منطقی میان منابع محدود و مصارف فزآینده/ تنش آبی در گیلان حادث نخواهد شد