رئیس انجمن بتن ایران:

نظارت و کنترل کیفیت تولید بتن در کشور بسیار ضعیف است