مهر بررسی می کند؛

جزئیات سقوط اتوبوس مرگ/ ضرورت آسیب شناسی جدی حادثه