کارشناسان از جشنواره موسیقی همدان می گویند؛

کمیت و استقبال عالی از جشنواره موسیقی فجر همدان/ کیفیت ناامید کننده بود