گزارش مهر/

مصائب عدم صدور ویزای انفرادی برای مردم خوزستان/ خوزستانیها از دیدار با اقوامشان در عراق محرومند